Een verklaring van Nederlandse en Belgische strijders in Syrië

Published on a facebook account of a foreign fighter in Syria on April 19, 2014:

(This text is unedited and contains some spelling mistakes, anyway it’s the content that matters)

In de Naam van Allah de erbarmer de meest genadevollen

Allah zegt- Zij, die geloven en zij die voor de zaak van Allah hun land verlaten en er voor ijveren, zijn het, die Allah’s barmhartigheid verwachten en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Allah zegt- Denkt gij, dat gij het paradijs moogt binnengaan, terwijl Allah degenen uwer die strijden en standvastig zijn nog niet heeft onderscheiden?

Allah zegt – Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning,

Allah zegt – Voorzeker, degenen die hebben geloofd en hun huizen verlieten en met hun bezittingen en hun persoon voor de zaak van Allah hebben gestreden en degenen die schuilplaats verstrekten en hielpen, zijn vrienden van elkander. Maar degenen die geloven en die hun huizen niet verlieten, gij zijt in het geheel niet verantwoordelijk voor hun bescherming tenzij zij hun huizen verlaten. Maar als zij hulp inzake het geloof zoeken dan is het uw plicht hen te helpen behalve tegen een volk, met hetwelk gij een verbond hebt. Allah ziet, wat gij doet.

Allah zegt – En Wij zullen u zeker beproeven totdat Wij diegenen onder u onderscheiden die ijverig streden en standvastig waren. En Wij zullen uw feiten aan u openbaar maken.

Naar aanleiding van de fitna die nu gaande is onder de broeders in Syrie als daarbuiten. Als naar aanleiding van een artikel geschreven door Chessy de correspondent van Mediawerkgroep Syrie. Willen wij de Nederlandse Franse en Belgische broeders van verschillende strijdende groepen verklaren. Dat de onderlinge problemen inshalah snel zullen worden opgelost .

Wij zijn allen naar bilaad As-Chaam afgereisd met de intentie om onze broeders en zusters in nood te helpen. Om onze zusters die verkracht werden te bevreiden . Wij willen Syrie bevreiden van haar Tiran en betalen daar een hoge prijs voor. Wij zijn allen naar syrie gekomen om de Syrische bevolking te helpen en niet om elkaar verbaal of non verbaal te bestrijden.

Wij vragen daarom van de Broeders in Nederland en Belgie om de FITNA niet nog groter te maken dan dat deze al is. Hen adviseren wij het goede te zeggen of te zwijgen. Ook verklaren wij de Nederlandse, Belgische en Franse broeders van verschillende groepen dat wij goede onderlingen banden onderhouden. Wij verklaren dat wij van elkaar houden omwillen van allah. En dat deze fitna ondanks alles onze harten niet heeft verdeeld. Wij westerse strijders staan erboven want wij delen allen het zelfde doel en dat is Al Jihaad fi sabeel ilaah

De Jihaad in Syrie is belangrijker voor ons dan de onderlinge geschillen terwijl we allemaal een eigen mening hebben over de oorzaken en de schuldigen. Inshalah zullen wij snel weer met de wil van Allah weer zij aan zij vechten tegen ons gemeenschapelijke vijand.

En tegen onze zuster onze parel Moge Allah haar de jennah geven. Onze zuster die recent nog werd mishandeld door 2 lafaards omdat zij een niqaab draagt. Tegen haar en haar gezin als tegen alle Islamitsche zusters zeggen wij. U staat er niet alleen voor. Wij houden alles nauwlettend in de gaten en wij zullen onze taak om de ummah te beschermen in uw geval zeker niet naast ons neer leggen.

Dit is wat ik zeg en alle lof zij aan allah de heer der werelden

Ondertekend door

Aboe Ousamah Al-Hollandy

Yilmaz

Marouane

Illiass Azaouaj

Aboe Ibrahiem

Aboe Abdilah Al-Belgiki

Salahudin Al-Holandi

Als ondertekend door een aantal andere broeders die anoniem willen blijven

3 comments on “Een verklaring van Nederlandse en Belgische strijders in Syrië

  1. […] Volgens arabist Pieter Van Ostaeyen ondertekende Yilmaz nooit deze verklaring en zag hij de tekst, die op de Facebookpagina van een […]

  2. aboe oesamah says:

    Binnenkort verschijnt een videoboodschap vanuit syrie de kogels zullen zijn echtheid beweizen. Spelfouten jah ik ben beter in schieten

    • Je begrijpt me verkeerd vrees ik. Het gaat me niet over de spelfouten maar over de inhoud. Ik vind dit een moedige en nodige boodschap. Ik vind het goed dat jullie reageren tegen de Fitna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s